Home / Airlines  / Bangkok Airways

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา   บางกอก แอร์เวย์ ร่วมสนับสนุนแคมเปญ  Women’s Journey Thailand 2017 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม ของสตรี